Jautājumi un atbildes


1. JAUTĀJUMS

Konkursa programmā ir karte (A) ar konkursa teritorijā esošajām ēkām, kuras ir numurētas un ir norādīta to kultūrvēsturiskā vērtība. Bet šie numuri nesakrīt ar citiem numuriem, kas norādīti kopā ar kadastra apzīmējumiem (B) vai atsevišķu ēku vektoru failos (C).
Šeit un turpmāk:
A – Tabakas kvartāla apbūve ar kultūrvēsturiski vērtīgo apbūvi, saskaņā ar VKPAI lēmumu (14. lpp.);
B – TabFab_Metu.konkursa.materiali » Konkursa_izejmateriali » 5_PAPILDMATERIALI » 5_1_INVENTARIZACIJA;
C – TabFab_Metu.konkursa.materiali » Konkursa_izejmateriali » 6_RASEJUMI.

Ņemot vērā šīs neatbilstības, rodas šādi jautājumi:
1. Vai jūs varētu apstiprināt, ka mēs saprotam pareizi, ka (A failā) esošās ēkas Nr. 3 un Nr. 4 ir viena ēka, ko veido ēkas ar kadastra apzīmējumiem Nr. 01000262021011 un Nr. 01000262024012, bet C failā šī ēka ir apzīmēta ar numuru 6_3_Eka_Nr.3_Eka_Nr. 4?
2. Vai jūs varētu apstiprināt, ka mēs saprotam pareizi, ka (A failā) esošā ēka Nr.2 ir ēka ar kadastra apzīmējumu Nr. 01000262024010, bet, ka C failā šī ēka ir apzīmēta ar numuru 6_2_Eka_Nr.2?
3. Vai jūs varētu apstiprināt, ka mēs saprotam pareizi, ka (A failā) esošās ēkas Nr. 5 un Nr.9 ir viena ēka, ko veido ēkas ar kadastra apzīmējumiem Nr. 01000262024003 un Nr. 02000262024002, bet, ka C failā šī ēka ir apzīmēta ar numuru 6_4_Eka_Nr.5?
4. Vai jūs varētu apstiprināt, ka mēs saprotam pareizi, ka (A failā) esošā ēka Nr.11 ir ēka ar kadastra apzīmējumu Nr. 01000262024001, bet, ka C failā šī ēka ir apzīmēta ar numuru 6_8_Eka_Nr.11.
5. Vai jūs varētu apstiprināt, ka mēs saprotam pareizi, ka ēkai ar kadastra apzīmējumu Nr. 01000260092002 nav vektora failu (DWG formāta plānu, fasāžu zīmējumu). Ja šādi faili ir, vai jūs varētu norādīt to konkrēto numuru un nosaukumu konkursa materiālos?

Citi jautājumi:
6. Galvenā ēka (kadastra Nr. 01000262024005) tika rekonstruēta, pārbūvējot to „Jaunā Rīgas teātra“ vajadzībām. Tika izveidotas jaunas zāles un telpas, piemēram, skatītāju zāles u.tml. Gatavojot jauno kvartāla izbūves priekšlikumu, arhitektiem nav īsti skaidrs, vai tiek sagaidīts, ka lielākā daļa rekonstrukcijas laikā izveidoto esošo risinājumu tiks saglabāti, vai, ka pasūtītājs vēlas vēl vairāk pārveidot ēku, daļēji to pārbūvējot. Ja ir paredzēts saglabāt pēc iespējas vairāk jau izveidoto telpu, tas varētu samazināt turpmākās būvniecības izmaksas, bet apgrūtināt jaunu ideju realizēšanu kvartālā, ko varētu dot interesantu arhitektonisku risinājumu ieviešana visā kompleksā, ļaujot īstenot vērienīgu pārbūvi, piemēram, daļēji rekonstruējot ēku. Kādam risinājumam attīstītājs dod priekšroku?

ATBILDE
Konkursa programmā un Konkursa izejmateriālu mapē Nr. 6 ir viens un tas pats ēku numerācijas princips. Ievērtējot to, ka pirmajā TabFab rekonstrukcijas kārtā virkne ēku (vēlāku uzslāņojumu) tika nojauktas, tad dažādos laikos veiktā inventarizācija atspoguļo ēku numurus, kuri vairs nevirknējas pēc kārtas.
Konkursa izejmateriālu Mapē Nr.5 saglabāts dažādos laikos veiktās inventarizācijas ēku kārtas numuri, lūdzu skatīt pievienotajā tabulā attiecīgo numerācijas salīdzinājumu: TABULA
Atbildes:
1. Failā esošās ēkas Nr.3 un Nr.4 ir bloķētas, katrai ēkai ir savs kadastra numurs, bet rasējumu mapē tās ir apvienotas vienā rasējumā, failā “6_3_Eka_nr.3_Eka_Nr.4”
2. Jā, pareizi.
3. Jā, pareizi. Rasējumu failā ēka Nr.5 ir bloķēta ar transformatora apakšstaciju, ēku Nr.9, Rasējumu failā apzīmēta kā “6_4_Eka_nr.5”
4. Jā, pareizi
5. Tā kā ēka Nr.12 (bijusī garāža, inventarizācijas lietās ar numuru 1, liters 002) ir bez kultūrvēsturiskas vērtības un ir pieļaujama šīs ēkas demontāža, lai atvēlētu vairāk vietas TabFab teritorijas publiskajai āŗtelpai, konkursa dokumentācijā nav iekļauts ēkas plāna digitālais rasējums.
6. Ēka, kura izbūvēta Rīgas jaunā teātra vajadzībām, ir jārekonstruē, lai to piemērotu Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) vajadzībām, saskaņā ar Projektēšanas programmā norādītajām telpām.
Projektēšanas programmā ir norādīts, ka pasūtītājs vēlas ne tikai piemērot šo ēku LKA vajadzībām, bet arī rekonstruēt ēkas fasādi, izvietojot logus zālēs un atgriežot teritorijai industriālo veidolu/raksturu.


2. JAUTĀJUMS
Nolikumā ir teikts:
6.7. Konkursa dalībnieka rīcībā Konkursa piedāvājuma sagatavošanas brīdī ir piesaistīts vismaz viens arhitekts, kuram ir:
6.7.1. arhitekta patstāvīgās prakses tiesības apliecinošs dokuments, kuru izsniegusi kompetenta iestāde Latvijas Republikā, vai citā valstī, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.
Bet Nolikuma 12. sadaļā ir noteiktas pilnīgi atšķirīgas prasības Dalībnieka kvalifikācijai.

Mūsu jautājumi ir šādi:
• Ja Dalībnieks atbilst 6.7.1. punkta prasībām bez apakšuzņēmēju piesaistīšanas, bet plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, lai nodrošinātu atbilstību Nolikuma 12. sadaļas prasībām, vai tādā gadījumā Dalībniekam konkursa priekšlikumā ir jānorāda apakšuzņēmēju vārdi vai arī apakšuzņēmēju nosaukumi un sarunu procedūrai iesniedzamo dokumentu saraksts jāsagatavo un jāsniedz vienīgi sarunu procedūras ietvaros?
• Ja Dalībniekam nav jānorāda apakšuzņēmēju vārdi konkursa priekšlikumā, bet tie jāiesniedz tikai sarunu procedūrai, konkursa priekšlikuma iesniegšanas brīdī Dalībniekam var nebūt apakšuzņēmēju, lai gan saskaņā ar Nolikuma 13.4. punktu Dalībniekam ir jānorāda apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu apjoms (%). Kā šādā gadījumā ir jāaizpilda 3. pielikuma veidlapa?

ATBILDE
Sagatavojot piedāvājumu metu konkursam, Konkursa dalībniekam jāiesniedz dokumenti atbilstoši Nolikuma 6.sadaļā izvirzītajām prasībām.
Gadījumā, ja Konkursa dalībniekam, lai izpildītu 6.7.1.punktā izvirzīto kvalifikācijas prasību, nav nepieciešama apakšuzņēmēja piesaiste, metu konkursa piedāvājumā apakšuzņēmēji nav jānorāda.

Nolikuma 12. sadaļā ir noteiktas kvalifikācijas prasības un dokumenti, kas būs jāiesniedz sarunu procedūras ievaros.
Parakstot “Pieteikumu dalībai konkursā”, Konkursa dalībnieks apliecina, ka kvalifikācija ir atbilstoša Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām un Sarunu procedūras laikā tiks iesniegti uzskaitīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti Sarunu procedūras nolikumā (Konkursa nolikuma 12.sadaļā) pieprasītajā apjomā.

Norādām, ka nolikuma 13.4.punkts attiecas uz gadījumiem, kad Konkursa dalībnieks piesaista apakšuzņēmējus, lai izpildītu 6.sadaļā noteiktās prasības vai kādu no iepirkuma līguma daļām plāno nodot apakšuzņēmējam.


3. JAUTĀJUMS

Esmu iepazinies ar konkursa Nolikumu TabFab radošā kvartāla izveidei, un saprotu, ka saskaņā ar 6.4.-6.4.2. punktu, Dalībniekam, kas iesniedz konkursa priekšlikumu, ir jābūt reģistrētam arhitektu birojam vai jāstrādā oficiāli reģistrētā arhitektu birojā.
Vai esmu sapratis pareizi un vai tas nozīmē, ka nevaru piedalīties konkursā individuāli kā arhitekts (vai kā neatkarīgu arhitektu komanda), kas nav saistīts ar reģistrētu uzņēmumu vai ir reģistrēts uzņēmums?
Ja konkursā var piedalīties neatkarīgi arhitekti, kas tādā gadījumā ir jānorāda reģistrācijas veidlapā kā uzņēmuma reģistrācijas numurs?

ATBILDE
Reģistrācija komercreģistrā nozīmē to, ka fiziska vai juridiska persona var veikt saimniecisko darbību.
Jūs varat piedalīties konkursā kā individuāls arhitekts (saskaņā ar Nolikuma punktu 6.7.1. apliecinot savu kvalifikāciju) vai kā neatkarīgu arhitektu grupa (saskaņā ar Nolikuma punktu 6.6. piegādātāju vai personu apvienība).
Ja piedalāties konkursā kā personu/piegādātāju apvienība, tad Jums ir jāpievieno Personu apvienības dalībnieku vienošanās vai nodomu protokols, lūdzu skatīties Nolikuma punkta 6.6. apakšpunktus.


4. JAUTĀJUMS

1. Attiecībā uz 12.1.2. punktu – pieredze vismaz viena publiskas ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādē. Mēs oficiāli reģistrējām savu biroju 2017. gadā, taču mēs trīs partneri sadarbojamies un strādājam kopā kopš 2015. gada. Viens no mūsu partneriem ir iepriekš piedalījies publiskas ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādē, sākot no projekta koncepcijas līdz būves pabeigšanai 2015. gadā. Toreiz viņš strādāja lielā starptautiskā arhitektu birojā kā viens no projektā iesaistītajiem arhitektiem. Vai šo pieredzi var uzskatīt par pietiekamu, lai nodrošinātu atbilstību 12.1.2. punkta prasībām?

2. Attiecībā uz 12.1.3. punktu – kā jau minēts iepriekšējā punktā, mūsu birojs ir oficiāli reģistrēts 2017. gadā, taču iepriekšējā pieredze un ienākumi mums ir kopā kā trim partneriem kopš 2015. gada. Mūsu ikgadējais apgrozījums svārstās gadu no gada projektu mainīgā skaita un neregulāro maksājumu dēļ. Vai jūs varētu nedaudz sīkāk paskaidrot, kā tiks pieņemts lēmums saistībā ar šo prasību un kāda informācija būs nepieciešama sarunu procedūrai, ja līdz tai nonāksim? Gadījumā, ja mēs apvienojamies ar citu biroju, lai piedalītos šajā konkursā, vai var norādīt abu biroju apvienotos ienākumus?

3. Attiecībā uz 12.1.4.–12.1.4.8. punktu, vai kopējais budžets papildu izpētes veikšanai ietver šeit uzskaitīto sertificēto speciālistu piesaistīšanas izmaksas? Vai šī prasība nozīmē, ka vajadzības gadījumā ir jāapsver iespēja par šādu speciālistu komandas izveidi, kuri turpmāk varētu būt iesaistīti projekta izstrādē? Vai konkursa priekšlikumā mums jāiekļauj šo speciālistu saraksts?

ATBILDE
1. Jā, var. Papildus norādām, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās iepirkumu komisiju sēdēs pēc piedāvājumu iesniegšanas, līdz ar to iepirkuma komisija neveic kvalifikācijas pārbaudi pirms piedāvājumu iesniegšanas un nevar sniegt viennozīmīgu atbildi par kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām.
Nolikuma 12. sadaļā ir noteiktas kvalifikācijas prasības un dokumenti, kas būs jāiesniedz sarunu procedūras ievaros.

2. Saskaņā ar Nolikuma punktu 12.1.3., Jums ir jānorāda konkursa dalībnieka un/vai Personas, kur kuras iespējām Konkursa dalībnieks balstās, gada finanšu apgrozījums. Ja apvienojaties ar citu biroju, tad Jums konkursa dokumentiem ir jāpievieno arī nodomu protokols (skatīt Nolikuma punktu 6.6.) .

3. Speciālisti, kuri norādīti Nolikuma punktā 12.1.4., nepieciešami Būvprojekta izstrādei. Parakstot “Pieteikumu dalībai konkursā”, Jūs apliecināt, ka Jūsu kvalifikācija ir atbilstoša Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām un Sarunu procedūras laikā iesniegsiet visu speciālistu kvalifikāciju apliecinošos dokumentus pieprasītajā apjomā.


5. JAUTĀJUMS

Vai nolikumā nav ieviesusies kļūda pieprasot A0 izmēra planšetes ierastā A1 formāta vietā?

ATBILDE
TabFab konkursam jāiesniedz A0 formāta planšetes, kā Nolikumā norādīts.


6. JAUTĀJUMS

1. Patreiz cik noprotams no zemesgabala robežām lai nokļūtu teritorijā tiek šķērsots kaimiņu zemesgabals. Vai tas plānots arī turpmāk? Vai ir pieejama informācija par servitūtu un tā izmēriem kaimiņu zemesgabalā?
2. Ņemot vērā pēc normatīviem nepieciešamo automašīnu aplēses vai ir pieļaujama pazemes autostāvvietas izbūve teritorijā?
3. Par telpu programmu ēkā Nr.1. Vai pareizi saprotu ka tiek saglabāta gan lielā gan mazā zāle? Mazās zāles prasības ir aprakstītas telpu programmas tabulā, bet lielā zāle tur neparādās.
4. Lai noteiktu palīgtelpu izmēru būtu nepieciešami dati par plānoto cilvēku skaitu ēkas nr.1 zālēs: mēģinājumu zāle aktieru kursiem, daudzfunkcionālā zāle, divas zāles kustību nodarbībām un mēģinājumu telpa aktiermeistarībā
5. Nolikumā meta sastāvā nav minētas fasādes? Vai tās ir nepieciešamas, jeb iespējams iesniegt dažas raksturīgās pēc izvēles?
6. Lūgums paskaidrot nolikumā meta sastāvā zem punkta 4.8.1 minēto tekstu:
“konceptuālo apdares materiālu lietojumu/ailu aizpildījuma atšifrējumu” – kas tiek saprasts ar ailu aizpildījuma atšifrēšanu, logi? Kur to nepieciešams atšifrēt?

ATBILDE
1. Pašlaik, iebraucot TabFab teritorijā, tiek šķērsots kaimiņu zemes gabals. Saskaņā ar Zemesgrāmatas informāciju (skat. 4_2_2_zemesgramatas_nodalijuma_noraksts), ceļa servitūta teritorija ir 0.0122 ha, lejupielādēt šeit: PLĀNS. Iebrauktuves platums TabFab teritorijā no ēkas Nr.11 kreisajā pusē 5.25m, labajā pusē 6.5m.
2. Ievērtējot 2015.-2017. gadā notikušo TabFab galvenās ēkas rekonstrukciju, tika sakārtota teritorijas infrastruktūra, nomainot ārējos inženiertīklus un īstenojot lietusūdens kanalizāciju. Pazemes autostāvvietas pieļaujams īstenot tikai tad, ja netiek ietekmēta šo ārējo tīklu izbūve un to realizācija iespējama atvēlētajā budžetā.
3. Projektēšanas programmā ir norādīts, ka viena zāle ir jāpiemēro deju izrādēm (norādot, ka tā varētu būt JRT Mazā zāle), bet otra zāle nepieciešama kino demonstrācijai ar pacēlumu skatītāju vietām, nodrošinot sinhrono tulkošanu (PP norādīts, ka šai funkcijai var piemērot Lielo zāli, skat. PP 28.lpp.). Funkciju izvietojums iespējams pēc konkursa dalībnieka ieskatiem, nodrošinot minētās prasības – viena zāle ar augstiem griestiem, otra zāle ar pacēlumu/amfiteātri skatītāju vietām.
4. Vidējais cilvēku skaits sekojošs:
– mēģinājumu zāle aktieru kursiem – max līdz 20 studentiem,
– daudzfunkcionālā zāle – 350 vietas (kā paslaik JRT),
– divas zāles kustību nodarbībām – katrā max līdz 20 studentiem,
– mēģinājumu telpa aktiermeistarībā – max 20 studenti.
5. Ja Jūs piedāvājat jaunus būvapjomus, tad papildus vizualizācijām un fotomontāžām, kas raksturo piedāvātās idejas sintēzi esošajā pilsētvides kontekstā, ieteicams pievienot arī jauno arhitektonisko veidolu/fasādes.
6. Piemēram, ailas aizpildījuma dalījums, ja tas ir logs, ja esošā aile tiek aizmūrēta, tad norāde par to.


7.JAUTĀJUMS

Mēs esam iepazinušies ar Konkursa nolikumu, bet nevaram atrast informāciju par to, cik A0 planšetēm ir jābūt. Vai katrs dalībnieks var pats izlemt, cik daudz A0 planšetes iesniegt?

ATBILDE
Kopējais A0 planšetu skaits atkarīgs no Jūsu individuālās pieejas grafiskās dokumentācijas izvietojumā.


8.JAUTĀJUMS

1. Attiecībā uz iesniedzamajiem materiāliem nav īsti skaidrs, vai Nolikuma punkti attiecas uz to pašu paskaidrojošo rakstu un vai A3 dokumentu sējums ir rediģējams vai tajā ir iekopētas samazināta izmēra planšetes (kuras 4.8.4. punktā minētas kā samazinātas planšetu krāsu reprodukcijas)? Vai varat apstiprināt, ka turpmāk uzskaitītie punkti atbilst prasībām par materiālu iesniegšanu, kas izklāstītas Nolikuma 4.8.1.-4.8.4. punktā? Krāsu shēma, lai parādītu, ka tas ir tas pats materiāls, tikai atšķirīga izmēra, izšķirtspējas un formas.

Kopumā jāiesniedz šādi materiāli:
– A0 izmēra planšetes, kurās izklāstīta projekta ideja, saturs aprakstīts 4.8. punktā;
– A3 dokumentu sējums/brošūra, kas ietver:
• īsu projekta ietvaros risināto problēmu un konceptuālās pieejas kopsavilkumu;
• grafiskos materiālus no planšetēm A3 formātā brošūrā (rediģējami faili).
– Ja sapratām pareizi – kāds ir maksimālais lapu skaits?
• paskaidrojošais raksts ar aprakstiem un skaitļiem, kas aprakstīts 4.8.2. punktā.

Fiziski ir jāiesniedz:
– A0 planšetes uz 5mm putuplasta pamatnēm;
– A3 dokumentu sējums/brošūra 3 eksemplāros papīra formātā.

Digitālā informācija jāiesniedz 2 USB datu nesēja eksemplāros, kuri satur:
– A0 planšetes ar 300dpi izšķirtspēju PDF failā, A0 formātā;
– A0 planšetes ar 300dpi izšķirtspēju JPEG failā, A0 formātā;
– A0 planšetu samazinātos attēlus A3 formātā, 72dpi – PDF;
– A0 planšetu samazinātos attēlus A3 formātā, 72dpi – JPEG;
– dokumentu sējumu/brošūru A3 formātā – PDF;
– dokumentu sējumu/brošūru A3 formātā – JPEG.

2. Vai jūs varat izskaidrot/precizēt 1.12. punktu:
– plānotā līguma summa, ko Pasūtītājs paredzējis Konkursa objekta būvprojekta izstrādes realizācijai un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai – 174 961 euro (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens euro un 00 centi) bez PVN; (vai tas ietver pilnīgi visu dokumentāciju un kā jūs redzat šo lomu? Vai tas ietver arī citus konsultantus + speciālistus, piemēram, inženieri utt.)?
– plānotā līguma summa Konkursa objekta būvniecības realizācijai – 4 575 629 euro (četri miljoni pieci simti septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti divdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN. (Vai šī ir pilna summa, kas ietver visas ēku būvniecības izmaksas? Arī labiekārtojuma izmaksas?) Būvdarbu apjoms un būvniecības realizācijas izmaksas tiks precizētas sarunu procedūras ietvaros. Konkursa objekta īstenošana un nodošana ekspluatācijā ir plānota 2022. gada beigās.

3. Kad reģistrējāmies tiešsaistē, mēs norādījām tikai viena uzņēmuma reģistrācijas numuru. Mēs esam divi uzņēmumi, kas strādā kopā, vai mums ir jāreģistrējas otrreiz, lai norādītu otra uzņēmuma reģistrācijas numuru, vai arī šī bija tikai formāla reģistrācija, lai saņemtu konkursa materiālus?

4. Vai jūs sadarbojaties ar vai zināt kādu vietējo uzņēmumu, kur iespējams izdrukāt A0 planšetes un A3 bukletus pirms to iesniegšanas?

ATBILDE
1. Punktā 4.8.4. norādīts minimālais nepieciešamais dokumenta A3 sējuma saturs.
Dokumentu sējumā konkursa pretendents var iekļaut papildus informāciju (skices, diagrammas, references, aprēķinus vai tml.) pēc individuālas izvēles.

Kopumā jāiesniedz šādi materiāli:
*A0 izmēra planšetes, kurās izklāstīta projekta ideja, saturs aprakstīts Nolikuma 4.8.1. punktā;
*A3 dokumentu sējums/brošūra, kas ietver:
– konceptuālas idejas kopsavilkumu,
– skaidrojošo aprakstu (latviešu un angļu vai angļu valodā),
– samazinātas planšetu krāsu kopijas,
– tehniski ekonomiskos rādītājus, saskaņā ar Nolikuma punktu 4.8.2. A3 sējuma lapu skaits pēc konkursa pretendenta izvēles.

`Fiziski ir jāiesniedz:
– A0 planšetes uz 5mm putuplasta pamatnēm;
– A3 dokumentu sējums/brošūra 3 eksemplāros papīra formātā.`
Jā, pareizi.

`Digitālā informācija jāiesniedz 2 USB datu nesēja eksemplāros, kuri satur:
– A0 planšetes ar 300dpi izšķirtspēju PDF failā, A0 formātā;
– A0 planšetes ar 300dpi izšķirtspēju JPEG failā, A0 formātā;
– A0 planšetu samazinātos attēlus A3 formātā, 72dpi – PDF;
– A0 planšetu samazinātos attēlus A3 formātā, 72dpi – JPEG;
– dokumentu sējumu/brošūru A3 formātā – PDF;
– dokumentu sējumu/brošūru A3 formātā – JPEG.`
Jā, pareizi.

2. 174 961 euro bez PVN – tā ir pašlaik rezervētā summa būvprojekta pilnā sastāvā izstrādes realizācijai un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai, kura var mainīties Sarunu procedūras gaitā.
Plānotā līguma summa būvniecības realizācijai – 4 575 629 euro bez PVN ietver visas ēku būvniecības izmaksas, kā arī izmaksas teritorijas labiekārtošanai. Būvdarbu apjoms un būvniecības realizācijas izmaksas var tikt precizētas Sarunu procedūras ietvaros.
Informācijai – 2015.-2017. gada rekonstrukcijā TabFab ēku rekonstrukcijā un infrastruktūras realizācijā tika investēts 5 522 940.72EUR bez PVN.

3. Reģistrācija tiešsaistē ir nepieciešama, lai saņemtu konkursa dokumentāciju. Iesniedzot konkursa piedāvājumu, lūdzu norādīt Konkursa dalībnieka pieteikumu formā (Pielikums Nr.2) abus uzņēmumus.

4. A0 planšetes un A3 sējumus ir iespējams Rīgā izdrukāt.


9.JAUTĀJUMS

Vēlos piedāvāt apakšzemes garāžu. Vai varu likt apakšzemes stāvvietu zem projekta teritorijas vai man ir jāievēro katra zemesgabala robežas? Vai pazemes autostāvvieta varētu apvienot vairākus zemesgabalus izpētes teritorijā?

ATBILDE
Izpētes teritorijā iekļauti dažādu īpašnieku zemesgabali, tāpēc apakšzemes stāvvieta plānojama tikai konkursa teritorijā (lūdzu skatīt failu 3_1_1_topografija_ar_konkursa_projekta_teritorijas_robezu), ievērtējot 2015.-2017. gadā veikto TabFab teritorijas inženiertehnisko komunikāciju un lietusūdens kanalizācijas realizāciju.


10.JAUTĀJUMS

Vai uz projektēšanas programmā minētajām vispārīgajām prasībām iespēju robežās atjaunot aizbūvētos logus attiecas arī lielā zāle?

ATBILDE
Jā, pareizi.


11.JAUTĀJUMS

Mums ir daži jautājumi saistībā ar projektu, uz kuriem mēs vēlētos saņemt detalizētākas atbildes:
– Kas attiecas uz konkursa izpētes teritorijas ģenplānu mērogā 1:2000, kāds ir minimālais detalizācijas līmenis? Vai tas ir vispārējs infrastruktūras un pilsētvides priekšlikums jeb pilns ainavas projekts?
– Kā mēs saprotam, mums ir jāņem vērā stāvvietas (mašīnām un velosipēdiem) konkursa teritorijā. Vai automašīnu un velosipēdu stāvvietas varētu būt izvietotas izpētes teritorijā nevis obligāti konkursa teritorijā?
– Kas attiecas uz iesniedzama projekta materiālu – vai ir iespējas palielināt mērogu? Piemēram, mēroga 1:200 vietot lietot mērogu 1:100?
– Projektēšanas programmas punktā “3.4. Būves augstums” teikts:
“Teritorijās, kur Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi” nav noteikts maksimālais apbūves stāvu skaits, maksimālais būves augstums ir 24 m.”
Mēs pieņemam, ka konkursa teritorijā maksimālais ēku augstums ir 24m, bet kur mēs varam atrast informāciju, vai ir definēts citu ēku augstums/stāvu skaits (Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā)?
– Vai Projektēšanas programma, kurā konkrētās ēkās ir norādītas specifiskas/īpašas funkcijas, pieļauj citas funkcijas, ja varam to pamatoti argumentēt?

ATBILDE
– Izpētes teritorijas ģenplānā mērogā 1:2000 jāatspoguļo, piemēram, gājēju, velosipēdistu un transporta plūsmu organizācijas shēmas, TabFab saikni ar citiem publiskajiem objektiem, zaļās struktūras pilsētvidē, autostāvvietu koncepciju, u.tml.
– Konkursa teritorijā jānodrošina vismaz min nepieciešamo 300 velosipēdu stāvvietu skaitu un nelielu automašīnu stāvvietu daudzumu atbilstoši autonovietņu nodrošinājuma ierobežojumiem un noteikumiem RVC teritorijā (lūdzu skatīt Projektēšanas programmas sadaļas Nr.11 “Vispārējās plānošanas prasības” Vispārīgo jautājumu 2.9.apakšpunktu).
– Minimālais, konkursā prasītais mērogs ir 1:200. Ja Jūs uzskatāt, ka šajā mērogā nevarat atspoguļot savu ideju detalizāciju, mērogu varat palielināt. Darbu vērtējumā žūrijas komisijas uzmanība tiks pievērsta funkcionālajiem un arhitektoniskajiem risinājumiem, atbilstībai Projektēšanas programmā prasītajam.
– RVC un tā aizsardzības teritorijā max ēku augstums ir 24m, ja nav noteikts max apbūves stāvu skaits. PP 51.lpp. skatāms izvilkums no „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” Nr.38 par Būvju augstumu.
– Jūs varat piedāvāt ēkās citas funkcijas nekā norādīts Projektēšanas programmā, ja tas nav pretrunā ar loģisku telpu ekspluatāciju un tādējādi varat izpildīt Projektēšanas programmā prasīto.


12.JAUTĀJUMS

Sniegtajās atbildēs nav līdz galam atbildēts:
1. Vai patreiz izmantoto servitūtu, kaimiņu zemesgabala daļu, plānots izmantot arī turpmāk?
2. Lai spriestu par inženiertīkliem tos būtu nepieciešams pievienot pie konkursa materiāliem.
3. Vai uz projektēšanas programmā minētajām vispārīgajām prasībām iespēju robežās atjaunot aizbūvētos logus attiecas arī lielā zāle?

ATBILDE
1. Patreiz izmantoto servitūtu, kaimiņu zemes daļu, ir plānots izmantot arī turpmāk.
2. Lūdzu skatīt TabFab teritorijas inženierkomunikāciju shēmu: SHĒMA
3. Jā, prasības attiecas arī uz Lielo zāli.


13.JAUTĀJUMS

Par maksimālo cilvēku skaitu daudzfunkcionālajā zālē, jūs rakstījāt – tik cik patreiz ir JRT – 350 cilvēki, lai gan patiesībā esošajās zālēs nav vairāk par 224-234 (kā plānos arī norādīts). Kāds tad ir nepieciešamas cilvēku skaits? Pie norādītās zāles platības, 250 m2, atbilstošs ir mazākais skaitlis.

ATBILDE
Precizējam, ka šobrīd Lielajā JRT zālē ir 301 sēdvieta, Mazajā JRT zālē ir 250 vietas.
Pēc Projektēšanas programmā norādītā:
– Lielā skatītāju zāle ir jāsaglabā, nodrošinot iespēju zāli izmantot arī filmu demonstrācijai.
– Mazo skatītāju zāli jāpārveido par daudzfunkcionālu treniņu un izrāžu telpu Laikmetīgās dejas un Laikmetīgā cirka studijām.

Bet ņemot vērā izvēlētos tehniskos risinājumus ir atbalstāma Lielās un Mazās zāles funkciju maiņa pie nosacījuma, ja:
– Lielo skatītāju zāli pārveido par daudzfunkcionālu treniņu un izrāžu telpu Laikmetīgās dejas un Laikmetīgā cirka studijām, ja tiek atjaunoti logi un nodrošināts dienas apgaismojums. Telpas grīdai jābūt vienā līmenī, jāparedz augsti griesti. Blakus LIelajai zālei ieteicams telpas paredzēt grimētavai, sanitāro mezglu ar dušas telpu un WC;
– Mazo zāli saglabā pasākumu, teātra un dejas izrāžu, koncertu, festivālu, konferenču norisei, nodrošinot šo zāli arī filmu demonstrācijai. Zāles aizmugurē jāierīko kino projekcijas telpu, kā arī telpu sinhronajam tulkojumam. Blakus Mazajai skatītāju zālei ieteicams paredzēt telpas grimētavai, sanitāro mezglu ar dušas telpu un WC.


14.JAUTĀJUMS

Vai Jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem:
3D modelī ir redzamas dažas jaunas ēkas, kas atrodas projekta teritorijā uz austrumiem no ēkas Nr. 1. Vai šīs ēkas ir paredzēts uzbūvēt? Vai šīm ēkām jau ir saņemta būvniecības atļauja un vai tāpēc mums tās būtu jāiekļauj projekta teritorijas ģenerālplānā? Ja tas tā ir, vai būtu iespējams saņemt rasējumu, kurā norādītas visas jaunās ēkas projekta teritorijā, kurām ir saņemta būvniecības atļauja?

ATBILDE
3d modelī ir iekļautas esošās ēkas konkursa teritorijā un tai pieguļošajā izpētes teritorijā, lai Jūs gūtu priekšstatu par pilsētvides mērogu. Ēkas, kas atrodas ārpus konkursa teritorijas, ģenerālplānā nav jāiekļauj.


15.JAUTĀJUMS

Mums ir daži jautājumi par konkursa nolikumu:
Mums nav īsti skaidrs, cik autostāvvietām ir jābūt. Konkursa nolikumā ir teikts, ka konkursa teritorijā būtu jāparedz „neliels autostāvvietu skaits saskaņā ar autostāvvietu nodrošināšanas ierobežojumiem un apbūves noteikumiem RVC teritorijā”. Pašlaik teritorijā ir ap 40 autostāvvietu, un, veicot aprēķinus, pamatojoties uz konkursa nolikumā dotajiem skaitļiem, sanāk ap 70 vai vairāk autostāvvietu. Mēs neuzskatām, ka šis ir neliels autostāvvietu skaits. Vai mūsu aprēķini ir kļūdaini? Vai varat arī izskaidrot atšķirību starp „autostāvvietām uz vienu aprēķina vienību” un „autostāvvietām uz vienu papildu aprēķina vienību”? Vai, veicot aprēķinus, ir jāņem vērā abi skaitļi?

Otrs jautājums attiecas uz meta piedāvājuma saturu, kas norādīts konkursa nolikuma 7. lappusē. Tur ir teikts, ka mums jānorāda „ēkas būvapjoma kubatūra”. Vai varat paskaidrot, kas ar to ir domāts?

ATBILDE
Tā kā konkursa teritorija atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā (jeb B zonai pilsētā), tad autostāvvietu aprēķinā piemērojams koeficients 0.3.
Kopā konkursa teritorijā jāparedz 35 autostāvvietas.
Ēkas būvapjoma kubatūra – būvobjekta tilpums starp ārējām norobežojošajām virsmām.


16.JAUTĀJUMS

1. Vai jūs, lūdzu, varētu precizēt autostāvvietu apjomu konkursa novietnē! Saskaņā ar būvnoteikumu aprēķiniem tam vajadzētu būt apmēram 50 autostāvvietām, bet tas šķiet plašs attiecībā uz projekta brīvajām ārtelpām?
2. Vai Jums ir iespējams pievienot ēkas Nr.1 fasādes rasējumus pirms tās fasādes atjaunošanas?

ATBILDE
Konkursa teritorijā jāparedz 35-36 autostāvvietas, skatīt: TABULA. Mainoties kopējam kvadrātmetru daudzumam, autostāvvietu skaits attiecīgi jāpārrēķina.
Ēkai Nr.1 ir pieejami tikai inventarizācijas plāni no perioda pirms rekonstrukcijas.


17.JAUTĀJUMS

Mums ir arī jautājums par 1:2000 mēroga ģenerālplānu.
Pirms kāda laika jūs rakstījāt: „Izpētes teritorijas ģenerālplānā mērogā 1:2000 jāatspoguļo, piemēram, gājēju, velosipēdistu un transporta plūsmu organizācijas shēmas, TabFab saikni ar citiem publiskajiem objektiem, zaļās struktūras pilsētvidē, autostāvvietu koncepcija, u.tml.”
Taču tagad tīmekļa vietnē ir rakstīts, ka „ēkas, kas atrodas ārpus konkursa teritorijas, nav jāiekļauj ģenerālplānā.”
Mums nav īsti skaidrs, kādā formā ir jāizstrādā konkursa teritorijas plāns. Piemēram, vai mēs varam piedāvāt novietnes attīstības nākotnes vīziju vai arī mums vienkārši jāatspoguļo visi esošie apstākļi (vecās, nolaistās ēkas utt.), pieņemot, ka tās tādas paliks arī turpmāk?

ATBILDE
Konkursa Projektēšanas programmā ir izdalītas divas teritorijas – “konkursa projekta teritorija” un “konkursa izpētes teritorija”.
Konkursa piedāvājumā ir jāizstrādā detalizēti arhitektoniskie risinājumi ēkām, kuras atrodas Konkursa projekta teritorijā, saskaņā ar Projektēšanas programmas norādēm, kā arī Konkursa projekta teritorijas ģenerālplāns M 1:200 ar ēku pirmo stāvu plāniem.
Tā kā TabFab teritorija atrodas kultūrvēsturiski dažādos laika periodos attīstītā pilsētas teritorijā, tad Konkursa piedāvājums jāizstrādā pilsētvides kontekstā, respektējot Konkursa izpētes teritorijas apbūves raksturu/mērogu. Ēkām, kuras atrodas Konkursa izpētes teritorijā, detalizēti arhitektoniskie risinājumi nav jāizstrādā.
Ar teikumu “Ēkas, kas atrodas ārpus konkursa teritorijas, ģenerālplānā nav jāiekļauj” bija dota atbilde jautājumam 3d modeļa kontekstā jeb Konkursa izpētes teritorijā ēku arhitektoniskie risinājumi nav detalizēti jāizstrādā.


18.JAUTĀJUMS

– Bibliotēkas prasībās ir minēts, ka būtu vēlams to novietot zemākajā stāvā smagās slodzes dēļ. Vai ar to domāts, ka bibliotēka var atrasties tikai ēkas cokola stāvā vai ar pirmais stāvs ir pieļaujams?
– Kāds telpas augstums ir optimāls filmēšanas paviljona paredzētajai izmantošanai nākotnē? Projektēšanas programmā ir minēti minimāli 4 m, kas šķiet ļoti neliels augstums filmēšanas funkciju izpildei?
– Ēkas Nr.1 Ziemeļu fasādē ir izbūvēti logi ugunsmūri, kas robežojas ar kaimiņu zemes gabalu. Vai šajā fasādē būtu pieļaujams izbūvēt vēl papildus logus?
– Vai ir pieļaujams piedāvāt mansarda stāvu risinājumus (teiksim atsevišķās darbnīcās), kur nav nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem (nav lifta)?

ATBILDE
Projektēšanas programmā minēts, ka bibliotēkas izvietojumu piedāvāt pirmajā stāvā, bet neizslēdz iespēju to izvietot citur, ievērtējot pārejos nosacījumus un saskaņā ar konkursa pretendenta ieceri.
Tā kā TabFab filmēšanas paviljons domāts mācību nolūkam, tad Projektēšanas programmā norādīts zemākais pieļaujamais augstums (attiecīgi esošās ēkas Nr. 8 griestu augstums zemākajā daļā ir ~4m, augstākajā ~5.50m).
Brandmūris – ugunsdroša siena, kurā saskaņā ar LBN 201-15 normatīviem, atļauts izbūvēt būvizstrādājumus, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par A1. Papildus jāņem vērā, ka ugunsmūrī no jauna izbūvējami logi jāskaņo ar kaimiņu zemes gabala īpašnieku un juridiski jānoformē ar ierakstu zemes grāmatā kā apgrūtinājums.
Atkāpes no būvnormatīva vides pieejamības jomā jāskaņo ar būvvaldi. Ja būvvalde akceptē Jūsu minēto atkāpi, tad šāds risinājums ir pieļaujams.


19.JAUTĀJUMS

1. Transformātora ēka Nr. 9.
1.1 Kāds ir īpašnieku viedoklis par šī apjoma nojaukšanu un funkcijas pārvietošanu citā apjomā zemesgabalā?
1.2 Apkalpes transporta piekļuve ir jāsaglabā esošā (ar divviru durvīm pret ēku Nr.1), vai arī var paredzēt piekļuvi no citām pusēm, veidojot jaunas ailas?

2. Ēka nr. 1.
2.1. Kā pašlaik funkcionē piegādes nodrošināšana ēkai nr.1?
2.2 Ar kāda gabarīta auto tiek pievesti skatuve materiāli pagalmā aiz ēkas un kuri lifti tiek izmantoti visbiežāk?
2.3 Kāda veida materiālu piegāde tiek paredzēta jaunajā programmā?

3. Auto novietnes.
3.1 Vai pie kopējā autonovietņu skaita drīkst pieskaitīt arī esošās stāvvietas blakus zemesgabalā (kad. nr. 01000260017)
3.2 Autonovietņu skaitam drīkst paredzēt teritoriju ārpus zemesgabala platības (stāvvietas uz ielas?)
3.3 Ņemot vērā vēsturiskā centa apbūves noteikumus (punkts 82.1 autonovietņu skaits nedrīkst pārsniegt 30% no Noteikumu 73.punktā norādītā autonovietņu skaita;). Vai tas nozīmē ka drīkstam projektēt stāvvietas mazāk par paredzētajām 35-36?

4. Apjoms blakus ēkā, nr.5/nr.11
4.1 Vēsturiski kvartālā ir bijusi nojume starp šiem apjomiem un kaimiņu zemesgabalu Miera ielā 56. Vai mēs drīkstam atjaunot šāda tipa būvapjomu vai jaunā apjomā aizpildīt vietu starp mūra žogu un apjomu nr5/11?

ATBILDE
1.1. Transformatora ēkas nojaukšana un pāŗvietošana cituviet plānotajā būvprojekta stadijā nav paredzēta.
1.2. Apkalpes transporta piekļuve jānodrošina arī no pagalma puses divviru durvīm, iepretim ēkām Nr.3/4.

2.1. Piegāde tiek nodrošināta izmantojot divus kravas pacēlājus.
2.2. Ar jebkuru transportlīdzekli, kas nepārsniedz 3.50m augstumu. Dekorācijām tiek izmantoti divi kravas pacēlāji, kuriem zemes līmenī ir 5m augstas durvis.
2.3. Dekorācijas, rekvizītus izrādēm, podestūru skatītājiem.

3.1. Nevar.
3.2. Nav ieteicams, jo tā nav konkursa projekta teritorija.
3.3. 35-36 stāvvietas ir aprēķinātas ievērtējot RVC koeficientu.

4.1. Tas ir Jūsu, piedāvājuma autoru ziņā.


20.JAUTĀJUMS

Mums ir daži jautājumi par prasībām:
Projektēšanas programmā 12. punkts (62. lpp.) nosaka, kādi obligātie tehniskie un ekonomiskie parametri ir jāiekļauj:
• Zemes gabala platība – Jautājums: Vai ir domāta novietnes platība kvadrātmetros? Vai tad tā nav tāda pati, kāda tā ir pašlaik? Mēs taču nevaram palielināt novietnes platību, jo tā ir tāda kā ir.

Obligātie tehniskie un ekonomiskie parametri, kas jānorāda katrai ēkai:
• Apbūves platība – vai ir domāta platība, ko aizņem ēkas?
• Ēkas virszemes stāvu platība – Vai ir domāti NETO m2? (kā redzams lietderīgās platības diagrammā, 63. lpp.)
• Pagrabstāva kopējā platība – cokolstāvs taču ir uzskatāms par parastu stāvu, vai ne? Tātad, vai ir domāts pavisam nelielais pagrabstāvs ēkā Nr.1?
• Ēkas ugunsnoturības pakāpe – lūdzu, paskaidrojiet, kas ar šo ir domāts? Mēs nezinām, kādi ir noteikumi/klasifikācija Latvijā, taču mēs zinām, ka mūsu ēka atbilstu ugunsdrošības standartiem.
• Ekonomiskie parametri –
Lūdzu, paskaidrojiet, kas mums jānorāda no ekonomikas viedokļa. Vai vēlaties, lai norādām aptuvenās katras ēkas izmaksas, balstoties uz kvadrātmetra izmaksām? Piemēram: ēka Nr. 1: xxxx eiro.
Vai ir laika grafiks, kurā mums jāiekļaujas? Vai planšetes ir jānumurē?

Tā kā mēs dzīvojam Dānijā, mēs zinām, kādas ir būvniecības izmaksas Dānijā, bet nezinām, kādas ir tās ir Latvijā. Vai Jūs varētu informēt mūs/sniegt mums kādu informāciju/piemērus par 1 kvadrātmetra būvniecības izmaksām Latvijā? Mēs uzskatām, ka būvniecības izmaksas ir zemākas Latvijā, taču mēs nezinām, vai tās ir par 50% vai 75% mazākas vai augstākas salīdzinājumā ar būvniecības izmaksām Dānijā.

ATBILDE
Jā, tā ir gruntsgabala (zemes vienības) platība, kura tiek izmantota par atskaites punktu tālākajiem aprēķiniem.

•Apbūves laukums – ir zemesgabala visas ar ēkām un būvēm apbūvētās platības summa, izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.

•Stāvu platība ir uz zemes gabala esošo būvju visu stāvu (izņemot pagrabstāvu un bēniņus) visu līmeņu summa. Stāvu platību mēra pa katra stāva ārējo kontūru, ieskaitot iekšsienas un lodžijas, bet neskaitot balkonus, terases un dabiski vēdināmas neapkurināmas dubultās fasādes, ārējās atklātās kāpnes un arhitektoniskos rotājumus (kā attēlots shēmā).
•Cokolstāvs šajā gadījumā ir daļēji virs zemes, daļēji pagraba līmenī, tādēļ uzskatāms par pagrabstāvu.

•Ugunsnoturības pakāpe – būves ugunsnoturības rādītājs, kas atkarīgs no būves lietošanas veida, augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmes, noteiktās ugunsdrošības nodalījuma platības, telpu ugunsslodzes, būvkonstrukciju ugunsizturības un iebūvēto būvizstrādājumu ugunsreakcijas. Konkursa teritorija ir U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes būves.
•Vidēji būvniecības izmaksas Latvijā 1200 -1500 eiro/m² bez pvn.


21.JAUTĀJUMS

Mums ir jautājums par vizualizācijām, ņemot vērā galvenās skatu perspektīvas un skatu punktus.
Jūs atsaucaties uz pielikumu 7_1_0_marketi_fotomontazu_skatu_punkti_konkursa_teritorija.Vai mums vizualizācijām ir jāizmanto šie attēli vai arī mēs varam izmantot savas fotogrāfijas?

ATBILDE
Vizualizācijām Jūs varat izmantot savas fotogrāfijas, respektējot/ievērojot prasītos skatu punktus.


22.JAUTĀJUMS

1. Kāds ir jaunā filmēšanas paviljona mērķis? Vai tas ir domāts kā vieta, kur filmas tiek uzņemtas vai demonstrētas?
2. Vai ēkas Nr.3 un 4 un ēku Nr. 8 ir iespējams nojaukt un pēc tam uzcelt no jauna, saglabājot to pašu apbūves apjomu un kontūru?
3. Vai jūs varētu apstiprināt, ka zemāk norādītā ir adrese un pasta indekss, uz kuru jāsūta priekšlikums, ir pareizs:
Valsts nekustamie īpašumi, Vaļņu iela 28, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvia

ATBILDE
1. Filmēšanas paviljons domāts mācību nolūkam, respektīvi, filmu uzņemšanai. Filmu demonstrācijai ir paredzēts piemērot vienu no pašreizējām zālēm.
2. Ēkas Nr.3 un 4, ka arī Nr.5 un 11 ir bez kultūrvēsturiskās vērtības un ir pieļaujama to nojaukšana, izmantojot šo teritoriju pēc Jūsu ieskatiem. Ēkā Nr.8, saskaņā ar Projektēšanas programmu, nepieciešama telpa bez kolonnām, kā arī jānodrošina optimāla skaņas izolācija. Kā Jūs atrisināt šo uzdevumu, ir Jūsu lēmums.
3. Pareiza adrese: Valsts akciju sabiedrība
          „Valsts nekustamie īpašumi”,
          Vaļņu iela 28, Rīga, LV 1980, Latvija/LATVIA.
Uz iepakojuma jānorāda:
„Metu konkurss „TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija”, ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1 un Jūsu piedāvājuma devīzi.