Metu konkurss “TabFab RADOŠĀ KVARTĀLA PILNĪGAS IZBŪVES ARHITEKTONISKĀ VĪZIJA”

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izsludina metu konkursu
“TabFab RADOŠĀ KVARTĀLA PILNĪGAS IZBŪVES ARHITEKTONISKĀ VĪZIJA” ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1

Konkursa norises laiks – no 2018. gada 20. augusta līdz 26. novembrim.

Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā, Projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu, un ekonomiski pamatotu Metu “TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija”.

Metu konkursa projekta teritorija – atrodas Miera ielā 58a, Rīgā un ietver bijušās Tabakas fabrikas kvartāla teritoriju (kadastra Nr. 0100 005 0014) – teritorijas platība – 7229 m2, apbūves kopplatība – 13362 m2. Objekti un teritorija Miera ielā 58a, Rīgā ir valsts īpašumā.
Meta teritorija atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) kā arī Latvijas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) tiešā tuvumā, to aizsardzības jeb t.s. bufera zonā.
Metu konkursa izpētes teritorija – ietver pilsētas teritoriju ar pieguļošajām ielām, infrastruktūru un apbūvi.

Konkursa priekšmets – apbūves iecere, kas attēlo kompleksu TabFab radošā kvartāla teritorijas labiekārtojumu un perspektīvo attīstību (turpmāk tekstā – Konkursa objekts). Apbūves iecerei ir jāietver arhitektoniskie un funkcionālie TabFab kvartāla teritorijā ietilpstošā Radošo industriju biznesa inkubatora (turpmāk RIBI) risinājumi, radošā kvartāla ieejas mezgla risinājumi, prototipēšanas un citu darbnīcu risinājumi un teritorijas kopējā labiekārtojuma priekšlikumi. Tai skaitā priekšlikumi par atsevišķu ēku nojaukšanu vai pārbūvi. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

Lai saņemtu pilnu Konkursa dokumentācijas komplektu, Ieinteresētajam Konkursa dalībniekiem jāreģistrējas http://tabfab.metukonkurss.lv/
sadaļā Reģistrācija. Pēc reģistrācijas Ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem automātiski tiks iesūtīta visa Konkursa tekstuālā un grafiskā informācija.

Konkursa novietnes apskate – 2018. gada 10. septembrī, plkst.13:00.

Konkursa žūrija – starptautiski atzīti Dānijas un Latvijas atbilstošo jomu vadošie speciālisti – arhitekti un eksperti; institūciju – Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Arhitektu Savienība, Latvijas kultūras akadēmija, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Rīgas domes pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas Kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Konkursa rīkotāja VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, pārstāvji.

Kopējais balvu fonds – 50 000 EUR
• Pirmā vieta – 18 000 EUR
• Otrā vieta – 14 000 EUR
• Trešā vieta – 10 000 EUR
• Četras veicināšanas balvas – katra 2 000 EUR